[1]
N.I.Fayzullaev., D.R.Hamidov., Z.T. Ruziyevna., Yu.Kh. Khidirova., T.B.Shoymardanov., B.Sh. Omanov, “Kinetic Laws of Catalytic Pyrolyze of Methylchloride”, IJCA, vol. 13, no. 4, pp. 211 - 219, May 2020.