N.I.FAYZULLAEV., D.R.HAMIDOV., Z.T. RUZIYEVNA., YU.KH. KHIDIROVA., T.B.SHOYMARDANOV., B.SH. OMANOV. Kinetic Laws of Catalytic Pyrolyze of Methylchloride. International Journal of Control and Automation, v. 13, n. 4, p. 211 - 219, 17 May 2020.