(1)
N.I.Fayzullaev., D.R.Hamidov., Z.T. Ruziyevna., Yu.Kh. Khidirova., T.B.Shoymardanov., B.Sh. Omanov. Kinetic Laws of Catalytic Pyrolyze of Methylchloride. IJCA 2020, 13, 211 - 219.