[1]
N.I.Fayzullaev., D.R.Hamidov., Z.T. Ruziyevna., Yu.Kh. Khidirova., T.B.Shoymardanov., B.Sh. Omanov 2020. Kinetic Laws of Catalytic Pyrolyze of Methylchloride. International Journal of Control and Automation. 13, 4 (May 2020), 211 - 219.