[1]
N.I. Fayzullaev, S.Yu. Bobomurodova, G.A. Avalboev, M.B. Matchanova, Z.T. Norqulova 2020. Catalytic Change of C1-C4-Alkanes. International Journal of Control and Automation. 13, 02 (Apr. 2020), 827 - 835.