1.
Selvaraj Jayaraman,Ponnulakshmi Rajagopal,Vishnu Priya V, Umapathy Vidhya Rekha,Saravanan Radhakrishnan , Sivabalan Venkatachalam, Abilasha Srinivasan,Surapaneni Krish-na Mohan,Sindhura Myneni, Sai Ravi Teja Kamineni. Effect of Stevioside on Apoptotic and Tumor Suppressor Proteins in Skin Cancer Cells. IJAST [Internet]. 2020Jun.1 [cited 2021Sep.20];29(7s):5071 -5075. Available from: https://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/25791