[1]
S. Srinivasan, N. Ramya, V. Gokula Krishnan, “Fuzzy Enhanced Intrusion Prevention System for Ad hoc Networks”, IJAST, vol. 29, no. 3, pp. 7598 - 7605, Apr. 2020.