[1]
Selvaraj Jayaraman,Ponnulakshmi Rajagopal,Vishnu Priya V, Umapathy Vidhya Rekha,Saravanan Radhakrishnan , Sivabalan Venkatachalam, Abilasha Srinivasan,Surapaneni Krish-na Mohan,Sindhura Myneni, Sai Ravi Teja Kamineni, “Effect of Stevioside on Apoptotic and Tumor Suppressor Proteins in Skin Cancer Cells”, IJAST, vol. 29, no. 7s, pp. 5071 - 5075, Jun. 2020.