[1]
Ismoilova Karomatkhon M , Kushiev Khabibjon H, Hojiboboeva Sarvinoz Kh , Djurayev Tulkin, Toshbekov Uktam, “ThеRеstоrаtiоn Аbаndоnеd Irrigаtеd Lаnd by Fаrmеr-drivеn: Соntinuing Study frоm thе Hungry Stеppеs оf Сеntrаl Аsiа”, IJAST, vol. 29, no. 08, pp. 3173-3192, Jun. 2020.