[1]
Gulim Tursyngaliyeva, Kakim Sagindykov, Assem Konyrkhanova, Rozamgul Niyazova, Ainur Sydykova, “Mathematical Model of Ethnic Communities Of Kazakhstan”, IJAST, vol. 29, no. 08, pp. 2901 - 2910, May 2020.