[1]
Pawan Mahindrakar, Arif khan, Kaushik shelke, Prathyush Kummangoden, Sayed Anwar, “Failure Analysis of Road Embankment”, IJAST, vol. 29, no. 9s, pp. 7851-7861, Jun. 2020.