[1]
Mohammad Hafiz Shaikh, Akshay Vijay Dandekar, Shantanu Ganesh Susar, Shreyash Vijay Ankam, Prof. Tanuja Sachin Khatavkar, “Celestial Object Trackerusing Automated Equatorial Mountfor Astrophotography”, IJAST, vol. 29, no. 9s, pp. 7255-7265, Jun. 2020.