[1]
Kanhaiya Kumar, Tanya Aggrawal, Vishal Verma, Suraj Singh, Shivendra Singh, Dr. Lokesh Varshney, “Modeling and Simulation of Hybrid System”, IJAST, vol. 29, no. 4s, pp. 2857 -2867, Jun. 2020.