[1]
Aishwarya Dhara, Pon Maa Kishan, Vasthadu Vasu Kannah, “Design of Regenerative Cooled Cryogenic Rocket Engine”, IJAST, vol. 29, no. 10s, pp. 4824-4841, Jun. 2020.