[1]
Alma E.Abylkassymova, Yessenkeldy A. Tuyakov, Rymgul M. Kaparova, Marat S.Dyussov, LyazzatZh.Zhanseitova, Almagul K.Ardabayeva, “Methodical Aspects of Pupils’ Teaching to Solve Mathematical Task”, IJAST, vol. 29, no. 4s, pp. 2440 - 2452, Jun. 2020.