[1]
Bochevskaya Ye., Karshigina Z., Abisheva Z. and Sharipova A., “Phosphoric Slag Leaching with Mineral Acids Process”, IJAST, vol. 29, no. 08, pp. 899 - 911, May 2020.