[1]
Jyotiprakash Nayak ,Kawaljit Kaur ,Rajwant Kaur, “Virtual Smartphone”, IJAST, vol. 29, no. 10s, pp. 2866-2870, May 2020.