[1]
B.Amutha, R.Jeya, M.V. Jayanthkrishna Reddy, G. Preetam Prasad, “Wireless Transmission of Data and Implementation of SDR”, IJAST, vol. 29, no. 08, pp. 254 - 262, May 2020.