[1]
R. Ramapriya, Sneha N Baliga, Parag Jain, Akarsh N. Kolekar, Dr Srinivas A and M. Rajasekar, “Heart Rate Monitoring System”, IJAST, vol. 29, no. 9s, pp. 3544 - 3550, May 2020.