JYOTIPRAKASH NAYAK ,KAWALJIT KAUR ,RAJWANT KAUR. Virtual Smartphone. International Journal of Advanced Science and Technology, v. 29, n. 10s, p. 2866-2870, 20 May 2020.