(1)
Kenzhaliyev B.K., Lokhova N.G., Kvyatkovskaya M.N. and Baltabekova Zh.A. Thermal Analysis for Determination of Individual REM Phases in Industrial Middling Product. IJAST 2020, 29, 01 - 07.