(1)
S. Srinivasan, N. Ramya, V. Gokula Krishnan. Fuzzy Enhanced Intrusion Prevention System for Ad Hoc Networks. IJAST 2020, 29, 7598 - 7605.