(1)
Ganesh V. Karbhari, Dr. Pragya Nema. IoT & Machine Learning Paradigm for Next Generation Solar Power Plant Monitoring System. IJAST 2020, 29, 6894 - 6902.