(1)
Mohankumar N., Dioline Sara, Girish Shankar Mishra, M. Mahesh Maddileti Yadav, Roshan Kumar G. S., Poornachandran R., Godwinraj D. Noise Analysis of Gallium Nitride HEMTs for RF Applications. IJAST 2020, 29, 12458 - 12464.