(1)
Shubham, Abhishek Kumar Singh, Shivangi Kaushal, Juhi Singh, Saurabh Samal , Varun. Automovasion Carriage for Delivery of Consignments. IJAST 2020, 29, 8615-8624.