(1)
Selvaraj Jayaraman,Ponnulakshmi Rajagopal,Vishnu Priya V, Umapathy Vidhya Rekha,Saravanan Radhakrishnan , Sivabalan Venkatachalam, Abilasha Srinivasan,Surapaneni Krish-na Mohan,Sindhura Myneni, Sai Ravi Teja Kamineni. Effect of Stevioside on Apoptotic and Tumor Suppressor Proteins in Skin Cancer Cells. IJAST 2020, 29, 5071 - 5075.