(1)
Khodjaev Begzod Khudoyberdievich, Khujamkulov Aziz Pirimkulovich. Developing Information-Analytical Skills In Students In The Process Of Media Educatıon. IJAST 2020, 29, 3599-3607.