(1)
Rakhmatkarieva Firuza Gayratovna, Abdurakhmonov Eldor Baratovich Yakubov Yuldosh Yusupboevich. Volumetric Analysis Of Benzene Vapor Adsorption On Lilsx Zeolite İn A High Vacuum Adsorption Device. IJAST 2020, 29, 3442-3448.