(1)
Gulim Tursyngaliyeva, Kakim Sagindykov, Assem Konyrkhanova, Rozamgul Niyazova, Ainur Sydykova. Mathematical Model of Ethnic Communities Of Kazakhstan. IJAST 2020, 29, 2901 - 2910.