(1)
Pawan Mahindrakar, Arif khan, Kaushik shelke, Prathyush Kummangoden, Sayed Anwar. Failure Analysis of Road Embankment. IJAST 2020, 29, 7851-7861.