(1)
Mohammad Hafiz Shaikh, Akshay Vijay Dandekar, Shantanu Ganesh Susar, Shreyash Vijay Ankam, Prof. Tanuja Sachin Khatavkar. Celestial Object Trackerusing Automated Equatorial Mountfor Astrophotography. IJAST 2020, 29, 7255-7265.