(1)
Daminov Botir Pulatovich, Alyavi Bakhrom Ansixonovich, Azizov Shukhratjon Ismatdjonovich. Genetic Polymorphism Of The System Of Natriuretic Peptides And Long-Term Results Of Coronary Artery Stenting. IJAST 2020, 29, 3216-3223.