(1)
Aleksander M. Mezhuev, Ivan I. Pasechnikov, Aleksandr S. Nazarov, Dmitry V. Rybakov. A Method of Algorithmic Adaptation of Information Network Systems to –°hanging Operating Conditions. IJAST 2020, 29, 2658 - 2666.