(1)
Alma E.Abylkassymova, Yessenkeldy A. Tuyakov, Rymgul M. Kaparova, Marat S.Dyussov, LyazzatZh.Zhanseitova, Almagul K.Ardabayeva. Methodical Aspects of Pupils’ Teaching to Solve Mathematical Task. IJAST 2020, 29, 2440 - 2452.