(1)
Bochevskaya Ye., Karshigina Z., Abisheva Z. and Sharipova A. Phosphoric Slag Leaching With Mineral Acids Process. IJAST 2020, 29, 899 - 911.