(1)
Jyotiprakash Nayak ,Kawaljit Kaur ,Rajwant Kaur. Virtual Smartphone. IJAST 2020, 29, 2866-2870.