(1)
B.Amutha, R.Jeya, M.V. Jayanthkrishna Reddy, G. Preetam Prasad. Wireless Transmission of Data and Implementation of SDR. IJAST 2020, 29, 254 - 262.