(1)
Niranjana L., Sathana S., Arvindh M., Rashmikka K., Ganesan M., Lavanya R. Fault Diagnosis In Satellite Power Systems Using PCA And Deep Learning. IJAST 2020, 29, 3667 - 3676.