(1)
R. Ramapriya, Sneha N Baliga, Parag Jain, Akarsh N. Kolekar, Dr Srinivas A and M. Rajasekar. Heart Rate Monitoring System. IJAST 2020, 29, 3544 - 3550.