(1)
Sharan.V,Harini.V. Graphene As A Transmission Line Conductor. IJAST 2020, 29, 3477 - 3481.