(1)
Telugu Maddileti,Vaddemani Sai Madhav, K V Sai Sashank,G. Shriphad Rao. Crime Data Analysis Using Machine Learning Models. IJAST 2020, 29, 3260 - 3268.