(1)
Dr. Basavaraj S Hadapad, Dr.Anupama V. Nayak, Guadalupe Mabry, Dr.Rajesh Kamath. Pregnancy and Ayurveda. IJAST 2020, 29, 1921 - 1928.