[1]
Selvaraj Jayaraman,Ponnulakshmi Rajagopal,Vishnu Priya V, Umapathy Vidhya Rekha,Saravanan Radhakrishnan , Sivabalan Venkatachalam, Abilasha Srinivasan,Surapaneni Krish-na Mohan,Sindhura Myneni, Sai Ravi Teja Kamineni 2020. Effect of Stevioside on Apoptotic and Tumor Suppressor Proteins in Skin Cancer Cells. International Journal of Advanced Science and Technology. 29, 7s (Jun. 2020), 5071 - 5075.