[1]
Ismoilova Karomatkhon M , Kushiev Khabibjon H, Hojiboboeva Sarvinoz Kh , Djurayev Tulkin, Toshbekov Uktam 2020. ThеRеstоrаtiоn Аbаndоnеd Irrigаtеd Lаnd by Fаrmеr-drivеn: Соntinuing Study frоm thе Hungry Stеppеs оf Сеntrаl Аsiа. International Journal of Advanced Science and Technology. 29, 08 (Jun. 2020), 3173-3192.