[1]
Gulim Tursyngaliyeva, Kakim Sagindykov, Assem Konyrkhanova, Rozamgul Niyazova, Ainur Sydykova 2020. Mathematical Model of Ethnic Communities Of Kazakhstan. International Journal of Advanced Science and Technology. 29, 08 (May 2020), 2901 - 2910.