[1]
Khurshida Khamrakulova, “Psychoanalytic Foundations of Artistic Mastery or Patriarchy”, IJCA, vol. 14, no. 1, pp. 34 - 39, Dec. 2021.