[1]
N.I. Fayzullaev, S.Yu. Bobomurodova, G.A. Avalboev, M.B. Matchanova, Z.T. Norqulova, “Catalytic Change of C1-C4-Alkanes”, IJCA, vol. 13, no. 02, pp. 827 - 835, Apr. 2020.