N.I. FAYZULLAEV, S.YU. BOBOMURODOVA, G.A. AVALBOEV, M.B. MATCHANOVA, Z.T. NORQULOVA. Catalytic Change of C1-C4-Alkanes. International Journal of Control and Automation, v. 13, n. 02, p. 827 - 835, 23 Apr. 2020.