(1)
Amit Chaurasia, Nainka Jain, Nikhil Varshney, Hritik Tiwari, Vivek Kumar. Blockchain-Based Wallet System Using Virtual Digital Wallet. IJCA 2020, 13, 852 - 861.