(1)
S P Maniraj, Deep Chaudhary, Vankayala Hari Deep, Vishesh Pratap Singh, Anant Bhardwaj. Self Driving Car Using Machine Learning Implementation. IJCA 2020, 13, 757 - 763.